Dewit Law Office Layers Brussels Beijing
Advocaten
aan uw zijde
in Brussel

Dewit Law Office

Avocats (Bruxelles) spécialisé en droit des affaires, travail, urbanisme, assurances, pénal, médiations, successions

Sinds zijn oprichting in 1945 heeft het kantoor Dewit Law Office steeds zijn menselijk aspect weten te behouden en heeft het altijd gezorgd voor een persoonlijk contact met zijn klanten.

De kracht schuilt in de diversiteit van zijn leden. Het kantoor Dewit Law Office bestaat uit fulltime bedrijfsjuristen die een brede waaier aan zaken behandelen in verschillende rechtstakken en in alle gerechtelijke arrondissementen van het land.

Dit team wordt dagelijks ondersteund door een juridisch medewerker, drie administratief medewerkers en verschillende externe advocaten van verschillende balies in het land.
Het kantoor kan ook beroep doen op permanente correspondenten in Azië (China, Thailand, Hongkong, …) en in de meeste landen van de Europese Unie.

Het meertalige, multiculturele en multidisciplinaire team maakt het mogelijk dossiers van om het even welk onderwerp te behandelen in het Frans, Nederlands, Engels en Chinees.

Het is ons doel om u als privé-persoon of rechtspersoon (commerciële bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en overheden) juridische bijstand te verlenen op maat van uw behoeften.

Activiteitengebieden

Strafrecht

Of u nu slachtoffer (burgerlijke partij) of gedaagde bent, wij kunnen u helpen bij hoorzittingen voor de strafrechtbanken. Wij begeleiden u daarbij gedurende de hele procedure, vanaf de zitting voor de politiediensten tot de verschijningen voor de bevoegde rechtbanken.

Onze specialisaties :

 • Algemeen strafrecht
 • Strafrechtelijke procedure
Droit de l’urbanisme et immobilier

Bouw- en immobiliënrecht

Of u nu een aannemer, architect, vastgoedontwikkelaar, onderaannemer, projecteigenaar, … bent, wij helpen u de contracten te beoordelen en bespreken met onze klanten de essentiële vragen van tien jaar waarborg, contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de betrokken partijen, evenals verborgen of zichtbare gebreken. Wij komen ook aan uw zijde tussenbeide bij minnelijke en gerechtelijke expertises, omringd door technisch advies, en we verdedigen uw standpunt. We ondersteunen onze klanten ook bij de aan- en verkoop van vastgoed, vergadering van mede-eigenaars,… Tot slot treden wij ook op voor de Raad van State in het kader van beroepen tegen stedenbouwkundige vergunningen.

 • Administratief recht
 • Eigendomsrecht en mede-eigendomsrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Vruchtgebruik
 • Areaal
 • Hypotheek- en pandrecht
 • Bouwrecht
 • Mede-eigendom – Nabuurschapsconflict
 • Beheer van aan- of verkoop van vastgoed

Droit du bail

Huurrecht

Het uitvoeren van een huurovereenkomst kan zowel voor de eigenaar als voor de huurder veel moeilijkheden met zich meebrengen. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het opstellen van de huurovereenkomst maar ook met het innen van onbetaalde huur, het uitzetten van een weerspannige huurder, de onrechtmatige opzegging van de huurovereenkomst, het terugvorderen van de huurgarantie, …
Wij behandelen zowel burgerlijke als commerciële huurcontracten.

Assurances, roulage, dégâts

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Ons kantoor is samengesteld uit advocaten die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Of u nu een privé-persoon bent, een slachtoffer (met of zonder een “rechtsbijstandverzekering”) of een rechtspersoon (verzekeringsmaatschappijen, commerciële bedrijven, overheden, …), onze advocaten zullen juridische bijstand verlenen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften.

Onze vakgebieden :

Verkeersrecht – Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen WA,… :
U heeft een snelheidsovertreding begaan, u bent door een rood licht gereden, u heeft een auto bestuurd in staat van dronkenschap of onder invloed, … : wij zorgen voor uw strafrechtelijke verdediging. U was betrokken bij een verkeersongeval en er is sprake van lichamelijk letsel, overlijden of materiële schade: u heeft een advocaat nodig die gespecialiseerd is op dit gebied, om ervoor te zorgen dat u naar behoren wordt verdedigd indien u aansprakelijk werd gesteld. Uw verzekeraar wenst een regresvordering tegen u in te stellen: we gaan na of hij in de situatie verkeert om dit te doen en we betwisten zijn vordering geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.
Lichamelijk letsel :
U bent als bestuurder het slachtoffer van een verkeersongeval. U of een familielid bent voetganger, fietser of passagier in een voertuig. U bent het slachtoffer van een brand, een explosie, een geweldpleging, … U bent slachtoffer van een arbeidsongeval… Wij regelen de procedure, de opvolging van de medische expertise en de evaluatie van uw letsel of dat van uw verwanten. Wij zullen in uw naam de Commissie voor slachtoffers van opzettelijk geweld om bijstand vragen.
Familiale verzekering BV :
Uw kind veroorzaakt schade bij derden of “leent” uw voertuig voor een ritje wanneer het nog jonger is dan 18 jaar: wij leggen u de omvang van uw verzekering uit en wij verdedigen u.
Woningverzekering :
Er wordt ingebroken in uw huis en de verzekeraar betwist het bedrag van uw schade of de werkelijkheid of de omstandigheden van de inbraak. U bent slachtoffer van waterschade of brand…
Beroepsaansprakelijkheid :
Wij regelen de procedures om uw arts, ziekenhuis, verkoper, garagehouder, boekhouder, advocaat of architect aansprakelijk te stellen, of wij verdedigen u wanneer u aansprakelijk werd gesteld.

Ondernemingsrecht

Een aantal medewerkers van het kantoor Dewit Law Office leggen zich toe op het vennootschaps- en ondernemingsrecht. In dit verband staan wij zowel bedrijven als ook organisaties zonder winstoogmerk bij met professioneel advies en behartigen we op efficiënte manier uw belangen in geschillen die zich eventueel kunnen voordoen.

De jarenlange ervaring van mr. Bernard DEWIT in China stelde ons kantoor in staat om een bijzondere expertise te ontwikkelen in het bijstaan van Chinese ondernemers die actief zijn in België en in het behartigen van de belangen van Europese bedrijven die zich willen vestigen in China.

We kunnen u bijvoorbeeld bij de volgende stappen begeleiden :

 • Oprichten van rechtspersonen ;
 • Opstellen van Due Diligence ;
 • Joint ventures ;
 • Corporate housekeeping ;
 • Corporate governance  ;
 • Geschillenbeslechting ;
 • Herstructureringen ;
 • Overnames ;
 • Verenigingen, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.
Droit commercial

Handelsrecht

We brachten een aantal advocaten die gespecialiseerd zijn in handelsrecht samen in ons kantoor.
Onze medewerkers kunnen juridisch advies geven vooraleer er nieuwe zakelijke betrekkingen worden aangegaan. U kunt zich ook tot onze firma wenden om mogelijke commerciële geschillen op te lossen.
De jarenlange ervaring van Mr. Bernard Dewit in China stelde ons kantoor in staat om een bijzondere expertise te ontwikkelen in het bijstaan van Chinese ondernemers die hun commerciële activiteiten in Europa willen uitbreiden en in het behartigen van de belangen van Europese ondernemers die hun commerciële relaties met China willen ontwikkelen.

We kunnen u bijvoorbeeld bij de volgende stappen begeleiden :

 • Het opstellen en herzien van verschillende soorten handelsovereenkomsten (distributieovereenkomsten, commissie- en agentuurovereenkomsten ; franchisecontracten ; arbeidsovereenkomsten ; leverings- en verkoopovereenkomsten ; enz.)
 • Opstellen en herzien van de algemene voorwaarden van de onderneming ;
 • Onderhandelingen met het oog op het sluiten van handelscontracten of in het kader van handelsgeschillen ;
 • Rechten van de consument ;
 • Handelspraktijken ;
 • E-commerce ;
 • Handelsprocedures.
Droit des affaires

Bedrijfsrecht

Bedrijfsrecht heeft voornamelijk betrekking op het vennootschaps- en verbintenissenrecht, maar ook op het intellectuele eigendomsrecht, het belastingrecht, … Via een permanent kantoor in China werken we nauw samen met de Chinese autoriteiten en bedrijven die zich in België willen vestigen. Wij hebben dan ook ervaring opgedaan in het beheer en de administratie van deze ondernemingen en staan hen dagelijks bij in hun administratieve procedures en bij het beslechten van hun geschillen.

Onze specialisaties ;

 • Vzw’s & Stichtingen
 • Handelspraktijk
 • Octrooien
 • Merken en modellen
 • Mededingingsrecht
 • Bank- en kredietrecht
Droit disciplinaire

Tuchtrecht

Onze advocaten begeleiden u voor uw disciplinaire autoriteit ongeacht of u dokter, apotheker, psycholoog, architect, makelaar, politieagent,… bent.
Het tuchtrecht richt zich voornamelijk op het verdedigen van beroepen die gereglementeerd zijn door disciplinaire of deontologische codes zoals advocaten, notarissen, artsen, apothekers, psychologen, vastgoedmakelaars, boekhoudkundigen, architecten,…
Het kantoor adviseert deze beroepsbeoefenaars in het kader van hun professionele verantwoordelijkheid. Het kantoor vertegenwoordigt en verdedigt hun belangen in geval van tuchtprocedures.

Droit social

Sociaal recht

Of u nu werkgever of werknemer bent, wij helpen u wanneer er zich een juridisch probleem lijkt voor te doen. Het kantoor verbindt er zich in dit verband toe u te adviseren en oplossingen voor te stellen die aangepast zijn aan uw sociale geschillen, of het nu gaat over ziekte, arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of ontslag. Daarnaast is het kantoor ook bereid om uw arbeidsovereenkomsten op te stellen, uw ontslagvergoeding te berekenen en de bijzonderheden van het ontslag te regelen.

Onze specialisaties :

 • Werk- en arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsongeval
 • Individueel ontslag
 • Sociale zekerheidsrecht
Arbitrage et médiation

Arbitrage en bemiddeling

Juridische procedures kunnen veel tijd in beslag nemen en veel geld kosten.
Er bestaan dan ook verschillende alternatieve procedures, waaronder bemiddeling en arbitrage.
Deze procedures stellen strijdende partijen in staat om een einde te maken aan hun geschil, met de hulp van een neutrale derde partij en zonder zich tot de hoven en rechtbanken te wenden.
Bemiddeling kan dus worden uitgeoefend op tal van gebieden, zoals het familierecht, het sociaal recht, het burgerlijk recht, het handelsrecht,…
Als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken wil Mr. DEWIT de methode van het minnelijk beslechten van geschillen stimuleren.

Recouvrement de créances

Inning van schuldvorderingen

Achterstallige betalingen komen steeds vaker voor en crediteuren staan machteloos tegenover weerspannige debiteuren. Het kantoor assisteert u bij de verdere stappen die u moet ondernemen wanneer u te maken krijgt met onbetaalde bedragen of facturen, zowel in de precontentieuze fase (aanmaningsbrief, onderhandeling, betalingsplan, …) als in de contentieuze fase (gerechtelijke procedure) en ook in de fase na de rechtszaak (deurwaarder, diverse inbeslagnames, …).

Deze kwestie is van kapitaal belang voor elke activiteit die door een onderneming of een natuurlijke persoon wordt verricht.